نتايج آرا فرم نظرسنجي

1-راهنمایی و اطلاع رسانی


خیلی ضعیف
66.67%(4)


ضعیف
0%(0)


متوسط
16.67%(1)


خوب
0%(0)


خیلی خوب
0%(0)


2-سرعت پاسخگویی کارمندان


خیلی ضعیف
33.33%(2)


ضعیف
0%(0)


متوسط
0%(0)


خوب
16.67%(1)


خیلی خوب
0%(0)


3- دقت پاسخگویی کارمندان


خیلی ضعیف
0%(0)


ضعیف
0%(0)


متوسط
16.67%(1)


خوب
0%(0)


خیلی خوب
0%(0)


4- مهارت و توانمندی کارمندان


خیلی ضعیف
0%(0)


ضعیف
0%(0)


متوسط
0%(0)


خوب
16.67%(1)


خیلی خوب
0%(0)


5- امکانات و تجهیزات اداره کل


خیلی ضعیف
0%(0)


ضعیف
0%(0)


متوسط
16.67%(1)


خوب
0%(0)


خیلی خوب
0%(0)


تعداد کل آرا نظرسنجی 6